اسپیلت کولرگازی سرمایشی و گرمایشی 24000 کرافت

( CRAFT )

ظرفیت: 24000
سیستم: سرمایشی و گرمایشی

14,000,000 ریال بدون مالیات.

اسپیلت کولرگازی سرد وگرم24000 کرافت

کرافت
24000
سرمایش و گرمایش
A
24200
24500